ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πλαστική αποκατάσταση μαστού

Στις περιπτώσεις μαστεκτομής, η πλαστική αποκατάσταση του μαστού είναι μία επιλογή προκειμένου να βελτιωθεί τόσο η στάση του σώματος και η ισορροπία, όσο και η ψυχολογική κατάσταση της ασθενούς.

Η πλαστική αποκατάσταση μπορεί να γίνει σε πρώτο χρόνο μετά τη μαστεκτομή ή σε δεύτερο χρόνο αργότερα. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι πλαστικής αποκατάστασης. Ο ένας είναι να τοποθετηθεί κάποια ενδοπρόσθεση, ενώ ο άλλος τύπος χρησιμοποιεί τους ίδιους τους ιστούς της ασθενούς για να δημιουργηθεί πάλι το στήθος.